GDPR-policy

1. Inledning

I det här dokumentet förklarar vi hur Skarviks Bil AB (”vi”) behandlar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig

Skarviks Bil AB (org. nr. 556151-5155) är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person. Personuppgifter som vi behandlar om dig kan vara: namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, eventuella betalningsförsummelser, kreditupplysningar och inhämtade uppgifter från t.ex. inkassobolag och kronofogdemyndigheten.

4. För vilka ändamål behandlas dina uppgifter?

Vi använder uppgifterna som referens vid order, fakturering och marknadsföring.

5. Laglig grund

Den större delen av den behandling vi utför i samband med att du förvärvar tjänsten för att kunna fullgöra avtalet. Annan behandling utförs för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter, t.ex. för att marknadsföra och tillhandahålla tjänster som är relaterade till din tjänst.

Behandlingen av dina uppgifter kan även vara nödvändig för att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har enligt lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter på ett sätt som kräver ditt samtycke enligt lag, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

6. Vilka får ta del av dina personuppgifter?

Dina uppgifter delas aldrig till tredje part utan ditt godkännande.

Dina kontaktuppgifter kan delas med bl.a. bolag som tillhandahåller varor/tjänster som du vill nyttja, t.ex. från våra samarbetspartners och underleverantörer. Vi lämnar även ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem på det sätt vi avtalar med dem.

7. Säkerhet till skydd för uppgifterna

Skarviks Bil AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

8. Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att fullgöra ovannämnda ändamål eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna i enlighet med Skarviks Bil AB:s gallringsrutin.

9. Dina rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning

Du har vissa rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, t.ex. rätt till registerutdrag och beskrivning av vilka uppgifter vi behandlar om dig, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandlingar och rätt till dataportabilitet, i förhållande till Skarviks Bil AB som personuppgiftsansvariga för sina egna behandlingar. Om du vill göra rättigheter gällande, vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i punkt 11 nedan.

Om du bedömer att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att klaga till Datainspektionen.

10. Cookies

Denna webbplats använder cookies. Läs mer på sidan Information om cookies.

11. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss på:

Jörgen Källgren
+46 31 – 53 43 60
+46 707 – 50 64 42
jorgen@skarviksbil.se