En ny version av ISO/IEC 17020:2012

En ny standard för kontrollorgan har kommit –  standarden trädde i kraft 2012-10-01 och innebär en del förändringar för kontrollorganen. De huvudsakliga ändringarna i den nya versionen förutom strukturförändringar för att likna andra standarder som ISO/IEC 17021 är bland annat följande:

–  Fler krav på ledningssystem, sekretess, klagomålshantering, hantering av överklaganden och opartiskhet.

–  Kraven på att kontrollarbetet skall utföras opartiskt har förtydligats. Kontrollorganen ska t.ex. fortlöpande fastställa risker för sin opartiskhet och kunna visa hur man eliminerar eller minimerar sådana risker.

–  Kraven på sekretess har förtydligats och är mer omfattande.

–  Kraven på bevittning har blivit tydligare.

–  Kraven på internrevision har förtydligats och är mer omfattande.

–  Det har införts två alternativ för att uppfylla kraven på ledningssystem, varav det ena alternativet relaterar till ISO 9001.

–  Kraven på korrigerande åtgärder har förtydligats och är mer omfattande.

–  Det har tillkommit krav på att kontrollorganen ska upprätta rutiner för att genomföra förebyggande åtgärder, dvs arbeta för att avvikelser inte ska uppstå.

–  Kraven på genomgång av ledningssystemet av kontrollorganets ledning har förtydligats och är mer omfattande.

–  Kraven på klagomål och överklaganden har förtydligats och är mer omfattande