Semi-trailer levered till Martinsen Transport.

Semi-trailer levered till Martinsen Transport. Trailern skall leverera flygbränsle till flygplatsen i Trondheim.

Ny tankbil levererad till Mergol i Stockholm.

Ny tankbil levererad till Mergol i Stockholm. Tanken är på 19 000 l i fyra fack och utrustad med SAM-MT nya panel för kontroll och styrning av alla funktioner.

5 Semitrailer till QSTAR April 2013

Den femte semitrailern till QSTAR levererades i april 2013. ”Vi är väldigt nöjda med hur trailern följer dragbilen och framkomligheten är över förväntan, det är förbaskat spännande att vara med och ta fram ett sådant här speciellt fordon av den här storleken säger Remi Skillingsås hos QSTAR i Norrköping. Vi har i och med detta tagit ett steg till i vår ambition att utveckla våra tanktransporter.”

En ny version av ISO/IEC 17020:2012

En ny standard för kontrollorgan har kommit –  standarden trädde i kraft 2012-10-01 och innebär en del förändringar för kontrollorganen. De huvudsakliga ändringarna i den nya versionen förutom strukturförändringar för att likna andra standarder som ISO/IEC 17021 är bland annat följande:

–  Fler krav på ledningssystem, sekretess, klagomålshantering, hantering av överklaganden och opartiskhet.

–  Kraven på att kontrollarbetet skall utföras opartiskt har förtydligats. Kontrollorganen ska t.ex. fortlöpande fastställa risker för sin opartiskhet och kunna visa hur man eliminerar eller minimerar sådana risker.

–  Kraven på sekretess har förtydligats och är mer omfattande.

–  Kraven på bevittning har blivit tydligare.

–  Kraven på internrevision har förtydligats och är mer omfattande.

–  Det har införts två alternativ för att uppfylla kraven på ledningssystem, varav det ena alternativet relaterar till ISO 9001.

–  Kraven på korrigerande åtgärder har förtydligats och är mer omfattande.

–  Det har tillkommit krav på att kontrollorganen ska upprätta rutiner för att genomföra förebyggande åtgärder, dvs arbeta för att avvikelser inte ska uppstå.

–  Kraven på genomgång av ledningssystemet av kontrollorganets ledning har förtydligats och är mer omfattande.

–  Kraven på klagomål och överklaganden har förtydligats och är mer omfattande