Vidar Sletto Esso Norge Januari 2014

Vidar Sletto har beställt en 3-axlad tankbil som levereras sommaren 2014.

Martinsen Transport / Scan Tank AS Norge September 2013

Scan Tank AS i Trondheim har beställt en 3-axlad semitrailer för transport av Jet-A1 för leverans i februari 2014.

Mergol beställer Juni 2013

Mergol har beställt en ny tankbil på 19 000 l. Tanken skall monteras på en Scania och levereras i början av 2014.

Nyheter i ADR Maj 2013

Det kom inte så många nyheter i 2013 års utgåva av ADR, men man har klargjort en del frågor som har varit diskuterade. Ett par av dom var följande:

– Vakuumventiler och luftningssystem, luftningsutrustning som används på tankar avsedda för transport av ämnen motsvarande flampunktskriterierna i klass 3, ska förhindra omedelbar inträngning av lågor i tanken med hjälp av lämplig skyddande anordning. Eller så skall tankskalet kunna motstå en explosion orsakad av att lågor tränger in, utan att tanken blir otät.
– Om skyddet, skyddsanordningen, består av en lämplig flamspärr eller ett lämpligt flamskydd, ska det placeras så nära tankskalet eller tankfacket som möjligt. Om tanken är fackindelad, ska varje tankfack skyddas separat.
– Man har också klargjort vad som räknas som ett elliptiskt tvärsnitt och hur man matematiskt bevisar att en tankprofil uppfyller kravet.

5 Semitrailer till QSTAR April 2013

Den femte semitrailern till QSTAR levererades i april 2013. ”Vi är väldigt nöjda med hur trailern följer dragbilen och framkomligheten är över förväntan, det är förbaskat spännande att vara med och ta fram ett sådant här speciellt fordon av den här storleken säger Remi Skillingsås hos QSTAR i Norrköping. Vi har i och med detta tagit ett steg till i vår ambition att utveckla våra tanktransporter.”

En ny version av ISO/IEC 17020:2012

En ny standard för kontrollorgan har kommit –  standarden trädde i kraft 2012-10-01 och innebär en del förändringar för kontrollorganen. De huvudsakliga ändringarna i den nya versionen förutom strukturförändringar för att likna andra standarder som ISO/IEC 17021 är bland annat följande:

–  Fler krav på ledningssystem, sekretess, klagomålshantering, hantering av överklaganden och opartiskhet.

–  Kraven på att kontrollarbetet skall utföras opartiskt har förtydligats. Kontrollorganen ska t.ex. fortlöpande fastställa risker för sin opartiskhet och kunna visa hur man eliminerar eller minimerar sådana risker.

–  Kraven på sekretess har förtydligats och är mer omfattande.

–  Kraven på bevittning har blivit tydligare.

–  Kraven på internrevision har förtydligats och är mer omfattande.

–  Det har införts två alternativ för att uppfylla kraven på ledningssystem, varav det ena alternativet relaterar till ISO 9001.

–  Kraven på korrigerande åtgärder har förtydligats och är mer omfattande.

–  Det har tillkommit krav på att kontrollorganen ska upprätta rutiner för att genomföra förebyggande åtgärder, dvs arbeta för att avvikelser inte ska uppstå.

–  Kraven på genomgång av ledningssystemet av kontrollorganets ledning har förtydligats och är mer omfattande.

–  Kraven på klagomål och överklaganden har förtydligats och är mer omfattande